Schets van Jan's onderzoekscarrière

Als junior-onderzoeker bij de CCOZ verrichtte hij veldwerk voor een internationaal vergelijkend onderzoek naar ziekteverzuim en publiceerde een eigen onderzoek naar de relatie tussen arbeidsproductiviteit en ziekteverzuim.

Als (senior-) onderzoeker bij de GMD verrichtte hij onderzoek naar volumeontwikkelingen in de WAO. Daarnaast evalueerde hij de Stelselherziening van 1987 en de effecten van de herbeoordelingsoperatie.

Bij het GAK was hij projectleider van het 4-jarige onderzoek Client in de WW waarin een cohort van 6300 WW-ers gevolgd werd gedurende 18 maanden ten behoeve van de evaluatie van de stelselherziening van 1983. Daarnaast deed hij onderzoek naar de re-integratiepraktijk voor arbeidsgehandicapten en naar diverse GAK-werkprocessen en verzorgde hij het secretariaat voor de commissie Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek van de Federatie van BedrijfsVerenigingen.

Bij TNO heeft hij zich verder ontwikkeld tot nationaal expert op het gebied van de organisatie, gegevensanalyse en gegevensuitwisseling in de sociale zekerheid. Hij is als TNO-er (mede-)auteur van 80 publicaties.

Hij was betrokken bij de opzet en rapportage van de CBS-arbeidsgehandicaptenmonitor en diverse publicaties in samenwerking met CBS.

Hij was projectleider van het onderzoek 'Re-integratiepraktijk arbeidsgehandicapten' voor IWI, mede auteur van het advies 'Een werkend perspectief voor jongeren met een beperking' voor minister De Geus en projectleider van het onderzoek 'Toename gebruik ondersteuning voor jongeren met een gezondheidsbeperking' en 'Participatiemogelijkheden van Wajongers', beide in opdracht van het ministerie van SZW.

Hij was tot 2011 projectleider van het TNO-kennisontwikkelingsproject 'Werk en arbeidsgeschiktheid' met de deelonderwerpen 'aannamegedrag van werkgevers', 'beoordelen van arbeidsvermogen', 'risicofactoren voor het ontstaan van arbeidsongeschiktheid op jonge leeftijd (Wajong)' en 'effectiviteit re-integratie'. Voor dat laatste thema verzorgde hij voor het ministerie van SZW het inhoudelijk secretariaat van de wetenschappelijke adviesgroep over effectiviteit arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid onder leiding van professor Hugo Keuzenkamp.

In 2011 heeft hij onderzocht hoe scholen van het Voortgezet Speciaal onderwijs de Arbeidstoeleiding van hun leerlingen invullen en in 2012 heeft hij het onderzoek onder 500 15-jarige VSO-leerlingen voorbereid.